UAB ARTRO KLINIKA ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

UAB ARTRO KLINIKA asmens duomenų tvarkymo politika numato, kaip UAB „Artro klinika“, įmonės kodas 305173920, veikianti adresu Statybininkų g.16, LT-50120 Kaunas, tel.Nr. +370 657 73979, el.p.: info@artroklinika.lt (toliau – Klinika) tvarko paciento duomenis. Mes gerbiame mūsų pacientų teisę į privatumą, todėl dedame visas pastangas, kad užtikrintume mūsų pacientų asmens duomenų saugumą.

Klinikos asmens duomenų tvarkymo politika parengta vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, LR sveikatos sistemos įstatymu, LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Duomenų tvarkymas – įvairios automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis atliekamos operacijos, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgavimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Kokius asmens duomenis tvarkys Klinika?

 • Gautus tiesiogiai iš pacientų: kai registruojasi vizitams atvykę, telefonu ar naudodamiesi Klinikos internetine svetaine teikia įvairaus pobūdžio prašymus.
 • Gautus iš kitų šaltinių: iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų (teisės aktų numatytais atvejais), teritorinių ligonių kasų, iš tyrimus atliekančių laboratorijų, draudimo bendrovių (su kuriomis pacientas yra sudaręs sutartis) ir kitų institucijų.
 • Generuojamus informacinių sistemų: kaip pvz., naršant mūsų interneto puslapiuose, patenkant į vaizdo stebėjimo lauką ir kt.
 • Netvarkant paciento asmens duomenų (išskyrus atvejus, kai duomenys tvarkomi paciento sutikimu) Klinika negalės teikti kvalifikuotų sveikatos priežiūros paslaugų, identifikuoti, palaikyti su pacientu ryšio ir atlikti kitų būtinų procedūrų teikiant pacientui paslaugas.
 • Kokiais tikslais Klinika tvarkys asmens duomenis?

  Klinika asmens duomenis tvarko, kad galėtų:
 • sudaryti ir vykdyti sutartį su pacientu;
 • identifikuoti paciento tapatybę;
 • suteikti pacientui tinkamos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant duomenų perdavimą laboratorijoms, kai paslaugų teikimui būtina atlikti tyrimus;
 • vykdyti pacientų registraciją, taip pat siekiant priminti apie jų vizito laiką;
 • susisiekti su pacientu, kai tai reikalinga paslaugų teikimui;
 • esant poreikiui pasiūlyti profilaktines priemones ligų prevencijai užtikrinti esamiems ir potencialiems Klinikos lankytojams;
 • užtikrinti informacijos teikimą valstybės institucijoms teisės aktų numatyta tvarka;
 • administruoti pacientų atsiliepimus apie suteiktas paslaugas, atsakyti į pacientų užklausas;
 • vykdyti tiesioginę rinkodarą, kai pacientas yra davęs tam atskirą sutikimą.
 • Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

  Duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygos:
 • pacientui sutikus, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
 • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų apsaugoti paciento interesai;
 • tvarkyti duomenis būtina, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • tvarkyti duomenis būtina, siekiant teikti sveikatos priežiūros paslaugas arba valdyti sveikatos priežiūros sistemas, remiantis taikytinais teisės aktais.
 • Duomenų tvarkymo pagrindai nurodyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – BDAR) 9 str. 2 d. a), c), f), h) punktuose.

  Kaip Klinika tvarkys asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais?

  Klinikos pacientui sutikus, kad jo duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, Klinika įgyja galimybę geriau pažinti pacientą ir pritaikyti specialius pasiūlymus, atitinkančius konkrečius paciento poreikius bei teikti kitus tik jam skirtus privalumus, tokius kaip individualizuoti pasiūlymai gaunami naujienlaiškiu, informacija apie naujausias Klinikos teikiamas paslaugas ir kita aktuali informacija, taip pat siekiant siūlyti paslaugas ir (arba) teirautis nuomonės dėl paslaugų. Klinika tvarko asmens duomenis vardą, pavardę, amžių, lytį, telefono numerį ir el.pašto adresą. Klinika naudoja duomenų profiliavimą. Klinika skirstys asmens duomenis, tokius kaip amžius ir lytis, bei, atsižvelgdami į šiuos asmens duomenis, teikia pacientui aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją. Profiliavimas atliekamas siekiant pacientui pateikti konkrečius tik jam aktualius pasiūlymus ir informaciją. Pacientas taip pat gaus ir bendrus pasiūlymus bei informaciją.

  Klinika pacientui pranešimus siųs jo pateiktu elektroniniu paštu ir telefonu.

  Pacientui pageidaujant, kad jo duomenys nebūtų naudojami teikiant jam asmeninius pasiūlymus, pacientas gali nesuteikti Klinikai sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros. Taip pat pacientas gali bet kada sutikimą atšaukti. Tokiu atveju Klinika nebegalės teikti pacientui naudingos informacijos ir jam skirtų asmeninių pasiūlymų.

  Asmens duomenų tvarkymo terminai

  Asmens duomenys yra saugomi LR sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 ir kitų teisės aktų  patvirtintais terminais.

  Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau specialiais teisės aktuose numatytais atvejais, nagrinėjant ginčą ar skundą, taip pat, kai tai būtina dėl techninių Klinikos informacinės sistemos funkcionavimo ypatybių ir saugumo reikalavimų (pvz., atsarginės, rezervinės kopijos ir pan.). Pasibaigus saugojimo terminui, paciento asmens duomenys bus ištrinti per protingą laiką.

  Kam gali būti teikiami asmens duomenys?

 • kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat valstybės ir savivaldybės institucijoms, biudžetinėms įstaigoms (atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus);
 • tyrimus atliekančioms laboratorijoms, draudimo bendrovėms (su kuriomis pacientas yra sudaręs sutartis) siekiant vykdyti sutartį su pacientu, taip pat tinkamai suteikti paslaugas;
 • Klinikai pasitelkus tam tikrus duomenų tvarkytojus (buchalterinės apskaitos, archyvavimo, duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, skambučių centro paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą teikiančios ir prižiūrinčios įmonės, el.pašto ar kitų informacinių technologijų infrastruktūrų paslaugas teikiančios įmonės, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės ar kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su asmens duomenų saugojimu.
 • Paciento užklausos ir atsiliepimai

  Pacientui pateikus užklausas, skundus ar atsiliepus interneto svetainėje artroklinika.lt, taip pat naudojant „online registratorės“ paslaugomis, bei teikiant užklausas telefonu +370 657 73979 ar el.paštu info@artroklinika.lt, pateiktus asmens duomenis Klinika tvarkys siekdama administruoti ir / arba atsakyti į pateiktus užklausimus, skundus ar atsiliepimus, bei siekdama teikti paslaugas ir užtikrinti Klinikos teikiamų paslaugų kokybę. Paciento duomenis tvarkomi sutikimo pagrindu.

  Registracija internetu

  Pacientui pateikus asmens duomenis interneto svetainėje artroklinika.lt, naudojant „online registracijos“ paslaugomis, telefonu +370 657 73979 ar el.paštu info@artroklinika.lt norėdami užsiregistruoti vizitui, paciento pateiktus asmens duomenis Klinika tvarkys siekiant užregistruoti paciento vizitą, priminti apie paciento vizito laiką, taip pat siekiant teikti paslaugas ir užtikrinti Klinikos teikiamų paslaugų kokybę. Paciento duomenis tvarkomi sutikimo pagrindu.

  Slapukai

  Klinikos svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jie leidžia pritaikyti paciento poreikiams svetainės veikimą, palengvina naršymą ir naudojimąsi svetaine, kadangi svetainė gali tam tikrą laiką “atsiminti” lankytojo veiksmus ir parinktis, kad lankytojui nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba svetainės lankytojo sutikimo pagrindu.
  Slapukų surinkta informacija leidžia Klinikai užtikrinti lankytojo galimybę naršyti patogiau,  bei daugiau sužinoti apie svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę lankytojo patogumui.

  Kokias teises turi pacientas ir kaip gali jomis pasinaudoti?

  Vadovaujantis BDAR nuostatomis, pacientas turi teisę:
 • susipažinti su asmens duomenimis (pateikti prašymą suteikti informaciją, ar paciento asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, pacientas turi teisę susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis);
 • ištaisyti asmens duomenis (pateikti prašymą ištaisyti asmens duomenis jei pacientas nustato, kad Klinikos tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs);
 • ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą (kai tam yra teisinis pagrindas);
 • perkelti duomenis (pateikti prašymą perkelti asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti pacientui ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu);
 • atšaukti duotą sutikimą (pateikiant prašymą Klinikai).
 • Kai paciento duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, pacientas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Kilus klausimų susijusių su asmens duomenų tvarkymu prašome kreiptis į Kliniką adresu Statybininkų g. 16, LT-50120 Kaunas, telefonu +370 657 73979, el.paštu info@artroklinika.lt

  Paciento atsakomybė

 • informuoti Kliniką apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus, Klinikai svarbu turėti teisingą ir galiojančią paciento informaciją;
 • pateikti reikalingą informaciją, kad esant paciento prašymui Klinika galėtų identifikuoti pacientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu pacientu. Tai reikalinga paciento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie pacientą būtų pateikta tik pacientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.
 • Privatumo politikos galiojimas ir keitimas

  Klinikos Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo dienos ir gali būti iš dalies arba pilnai keičiama, apie tai pranešant interneto tinklalapyje. Tęsdami naudojimąsi interneto svetaine po padarytų Privatumo politikos atnaujinimų, jūs sutinkate su atliktais pakeitimais.

  Palikite atsiliepimą
  Gerbiami pacientai,

  mums rūpi jūsų nuomonė apie suteiktas paslaugas. Tik jūsų dėka mes galime gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei pacientų aptarnavimo kultūrą.

  Užpildydami atsiliepimo formą bei pateikdami savo asmeninius duomenis, SUTINKATE su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kurie renkami ir tvarkomi, siekiant tinkamai įvertinti jūsų atsiliepimą. Plačiau apie jūsų asmens duomenų tvarkymą skaitykite mūsų Privatumo politikoje.
  Klauskite
  Užpildydami atsiliepimo formą bei pateikdami savo asmeninius duomenis, SUTINKATE su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kurie renkami ir tvarkomi, siekiant atsakyti į jūsų klasimą. Plačiau apie jūsų asmens duomenų tvarkymą skaitykite mūsų Privatumo politikoje.
  Atsiliepimas